Z Geldof & Son Ltd  

Importers & Distributors of Rugs   

Kelim Rugs

 

Heatset Polypropelene

 

 

 

 

March 2017

 

geldofrugs Kelim no1

 

geldofrugs Kelim no2

No.1 Colour Code: IVORY

 

 

 

 

No.2 Colour Code: RED

 

 

 

geldofrugs Kelim no3

 

 geldofrugs Kelim no4

No.3 Colour Code: BEIGE RED

 

 

 

No.4 Colour Code: BERBER


 

 

geldofrugs Kelim no5

 

 geldofrugs Kelim no6

No.5 Colour Code: RED

 

 

 

No.6 Colour Code: BROWN


 

 

geldofrugs Kelim no7

 

geldofrugs Kelim no8

No.7 Colour Code: CREAM BROWN

 

 

 

 

No.8 Colour Code: CREAM RED

 

 

 

geldofrugs Kelim no9

 

geldofrugs Kelim no10

No.9 Colour Code: BERBER CHERRY

 

 

 

 

No.10 Colour Code: BERBER BROWN

 

 

 

Sizes Available:  80/150  120/160  160/230